Thông tin
T
Tùy chọn

Cài đặt
Người tham gia

TÍNH NĂNG

Tạo bình chọn nhanh chóng và dễ dàng

Minh họa kết quả qua các biểu đồ

Đảm bảo tính bảo mật thông qua mật khẩu bình chọn

Truy xuất kết quả dưới dạng PDF, EXCEL

Truy cập mọi lúc mọi nơi và hỗ trợ trên nhiều loại thiết bị

Chia sẻ bình chọn thông qua Facebook

Tạo bình chọn nhanh chóng và dễ dàng

Minh họa kết quả qua các biểu đồ

Đảm bảo tính bảo mật thông qua mật khẩu bình chọn

Truy xuất kết quả dưới dạng PDF, EXCEL

Truy cập mọi lúc mọi nơi và hỗ trợ trên nhiều loại thiết bị

Chia sẻ bình chọn thông qua Facebook

Đầu trang